thiết bị tự động

Tải và dỡ hàng tự động
Cuộn thẳng
Hiệu quả cao và chất lượng cao
An toàn và bảo vệ môi trường
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

Cuộn thẳng
Hiệu quả cao và chất lượng cao
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ